duminică, 8 aprilie 2012

 Unscramble the following sentences and copy them in the correct column:

  1. every  /  day  / speak /  I  / English. 
2.  now  /  English   /  am speaking  /   I .

3. don’t   /   speak   / English  /   I   /  every day.

4. am not speaking  /   I  /  English  /   now.

5. every Monday   /   She  /  plays  /   the  /  piano.

6. is playing  /  the / piano  /  now /  She.

7. She  /   doesn’t play  /  every   /  the   /  piano  /  Monday.

8. the  /   piano  /  isn’t playing  /  She  /  now.

9. every afternoon  /  He  /  washes the dishes.

10. is washing   /  now /  He /  the dishes.

11. He  /  the dishes  / doesn’t wash  / every  /  afternoon.

12. now  /  He  /  isn’t washing  /  the dishes

13.    sing  /  songs  / They  /  Tuesday  / every.

14.    are singing  / They /  songs  /  now.

15.    don’t sing   /  They  / Tuesday / songs / every

16.    They  /   aren’t singing  /  now  /  songs.


Present simple  - every day
Present continuous  - now


Tabelul 5


TABELUL 5
Avantajele utilizarii TIC la orele de limbi moderne

Importante pentru elev
Importante pentru profesor
Importante pentru institutie
Facilitarea accesului la  informaţii prezentate în moduri diferite de vizualizare;

Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta
activitatea în funcţie de secvenţa anterioară;
Se pot colecta date pentru proiecte şi se pot organiza sub formă grafică conţinuturi;
Asigură pregătirea elevilor pentru o societate bazată pe conceptul de educaţie
permanentă (educaţia de-a lungul întregii vieţi);
TIC oferă acces la materiale care permit profesorilor să inoveze nenumărate situaţii de învăţare,

Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a
rezultatelor, de realizare de grafice, de tabele;
Ajută elevii cu deficienţe să se integreze în societate şi în procesul educaţional;
Se poate interacţiona online cu experţi, profesori, specialişti, inter-relaţionarea depăşind astfel barierele lingvistice sau emoţionale;
Creşterea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare;
TIC oferă acces la materiale care se potrivesc cel mai bine nevoilor individuale de
învăţare ale elevilor, stimulând colaborarea şi comunicarea în grup, parteneriatul, sprijinul reciproc,
iniţiativa şi inter-evaluarea;

Se pot realiza jocuri didactice în scopul aprofundării cunoştinţelor şi dezvoltării abilităţilor practice sau în scopul îmbogăţirii
acestora, proiecte, portofolii, pagini html.
În cazul evaluării se elimină subiectivitatea umană. Elevul poate să se autoevalueze.
Este redusă starea de stres şi emotivitatea elevilor. Există posibilitatea evaluării
simultane a mai multor elevi cu nivele de pregătire diferite, testele de evaluare putând
fi realizate pe nivele de dificultate diferite.
Parcurgerea materialelor în ritm propriu

Asigurarea accesului la resurse inepuizabile de informaţii, idei, materiale, evenimente altfel inaccesibile în sălile de clasă tradiţionale;
Dezvoltarea capacităţii de învăţare interactivă

Consultarea, prin intermediul Internetului, a bazelor de date, a materialelor informative şi a articolelor ştiinţifice, a filmelor de prezentare şi simulare, a opiniilor experţilor - favorizează formarea unei imagini unitare asupra fenomenelor şi
proceselor studiate;

Limitele utilizarii TIC la orele de limbi moderne

Slaba interactiune profesor-elev/ elev-elev
Necesitatea dobandirii unor cunostinte avansate de utilizare a calculatorului si a softurilor educationale
Dificultate in a asigura baza materiala necesara – calculatoare, licente, conexiune internet, etc.
Imposibilitate de inter-evaluare intre elevi
Volum mare de munca pentru crearea materialelor
Nu toate cadrele didactice manifesta interes pentru utilizarea TIc
Utilizarea TIC poate deveni o obsesie si poate conduce la refuzul de a efectua alt tip de teme
Limitarea metodelor si procedeelor didactice utilizate

Izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial;

Responsabilitate privind respectarea legislaţiei cu privire la drepturile de autor
(plagiat) de catre elevi


Slaba interactiune profesor-elev/ elev-elev
Necesitatea dobandirii unor cunostinte avansate de utilizare a calculatorului si a softurilor educationale
Dificultate in a asigura baza materiala necesara – calculatoare, licente, conexiune internet, etc.

Fisa 4


Fisa 4: Dezvoltarea competentelor lingvistice

Care este modalitatea optimă de a facilita dezvoltarea competenţelor lingvistice ale elevului în ceea ce priveste vocabularul, gramatica, pronunţia si ortografia?
a. prin prezentarea însoţită de suporturile vizuale (imagini, gestica si mimica, acţiuni corespunzătoare, obiecte diverse etc.);
b. prin prezentarea cuvintelor în context, de exemplu în textele din manualele scolare, si folosirea lor ulterioară în exerciţii, în activităţi de exploatare etc.;
c. prin simpla constatare a cuvintelor si locuţiunilor folosite în textele autentice orale si scrise;
d. pe calea deducţiei sau prin consultarea dicţionarului în caz de necesitate în cursul sarcinilor si activităţilor;
e. prin explicarea funcţionării structurii lexicale si aplicaţia care rezultă (de exemplu, derivarea, sufixarea, sinonimia, antonimia, cuvintele compuse, colocaţiile, expresiile
idiomatice etc.);

1. Alegerea vocabularului
Există mai multe opţiuni.
- A alege cuvinte si expresii cheie în domenii tematice necesare pentru realizarea sarcinilor comunicative care corespund nevoilor elevilor,
- A urma principiile statisticii lexicale, selecţionând cuvintele cu cea mai mare frecvenţă într un corpus larg si în anumite domenii tematice.
- A selecta texte (autentice) orale si scrise si a învăţa/a preda cuvintele relevante pentru functia comunicativa vizata
- A planifica îmbogăţirea vocabularului, tinind cont si de solicitările elevului când acesta îndeplineste sarcini comunicative.

2. Competenţa gramaticală
2.1. Se poate miza sau cere ca elevii să-si dezvolte competenţele lor gramaticale:
a. graţie inducţiei, prin familiarizarea cu elemente gramaticale noi în contextul unor documente autentice;
b. graţie inducţiei, prin introducerea unor elemente gramaticale noi, categorii, structuri, reguli etc. în texte produse special pentru a prezenta forma, funcţia si sensul acestora;
c. ca în b., dar cu explicaţii si exerciţii formale;
2.2. Dacă se recurge la exerciţii formale, acestea pot fi de următoarele tipuri:
a. texte cu goluri;
b. construirea unor fraze conform unui model dat;
c. întrebări cu răspunsuri multiple;
d. exerciţii de substituire într-o anumită categorie (de exemplu, singular/plural, prezent/trecut, diateza activă/pasivă etc.);
e. îmbinarea propoziţiilor în fraze (de exemplu, propoziţii relative; propoziţii adverbiale si nominale etc.);
g. întrebări/răspunsuri care implică utilizarea anumitor structuri;
h. exerciţii de dezvoltare a afluenţei vorbirii, bazate pe gramatică etc.
3. Pronunţia
Dezvoltarea capacitatii de pronuntie intr-o limba straina se realizeaza:
a. prin audierea unor enunţuri orale autentice;
b. prin imitarea în cor (colectivă)
- a profesorului;
- a unor înregistrări audio făcute de vorbitori native;
- a unor înregistrări video făcute de vorbitori native;
c. prin munca individuală în laboratorul fonetic;
d. prin lectura fonetică cu voce tare a unor texte etalonate;
e. prin antrenarea auzului și exerciţii fonetice;
f. ca în d. și e., dar cu ajutorul transcrierii fonetice a textelor;
g. printr-un exerciţiu fonetic explicit;
h. printr-o îmbinare a practicelor de mai sus?
4. Ortografia
Elevii isi dezvolta capacitatea de a stapani sistemul grafic al unei limbi:
a. prin lectura unor texte scrise autentice:
- imprimate;
- dactilografiate;
- manuscrise.
b. prin practica copierii de texte;
c. prin memorizarea formei cuvintelor (luate individual sau conform regulilor de ortografie), precum si a regulilor de punctuaţie;
f. prin practica dictării.

Fisa 3


Fisa 3: Responsabilitatile si rolul profesorului si al elevului in procesul de predare/invatare

Trebuie luat în considerare rolul respectiv al profesorilor, al elevilor si al suporturilor.
1. Ce procent din durata cursului poate fi (trebuie) consacrat:
a. de profesor expunerii si explicării în faţa întregii clase? 10-15 minute
b. seriilor de întrebări/răspunsuri destinate întregii clase (făcând distincţie între
întrebări referenţiale, de informare si de control)? – 15-20 minute
c. lucrului în grup sau în pereche? 10-15 minute
d. lucrului individual? 5 – 10 minute
2. Rolul profesorului
- aptitudini de organizare a predarii si invatarii in functie de nivelul de varsta, mediul intelectual al clasei, contextului social din care provin elevii;
- capacitatea de a individualiza predarea în clasele de elevi cu moduri de învăţare si
aptitudini diferite;
- aptitudini de a organiza clasa in functie de activitatile de invatare propuse: frontal, individual, in diada, in echipa;
- abordarea unor stiluri de predare diferite, in functie de competentele specifice, functiile comunicative si continuturile vizate;
- stabilirea scopurilor evaluării si capacitatea de a administra instrumentele de evaluare;
- cunoasterea dimensiunii socioculturale a limbii straine predate si capacitatea de a transmite elevilor informatiile relevante care sa conduca la intelegerea culturii altui popor, la identificarea unor modele culturale;
- educarea atitudinilor si aptitudinilor interculturale;
Care sunt căile cele mai eficiente de dezvoltare a diferitor capacităţi si calităţi?
Atunci când se lucrează în grup sau în pereche, poate oare profesorul:
a. să circule pentru a-si oferi ajutorul la executarea activităţilor de clasă?
b. să fie disponibil pentru consultaţii individuale?
c. să adopte rolul de a facilita si a supraveghea, să accepte remarcile elevilor în privinţa procesului de învăţare la care participă si să ia atitudine faţă de aceste remarci, să coordoneze activităţile elevilor si să nu se limiteze doar la a da sfaturi si   controla?
3. Rolul elevului in procesul de invatare:
a. să participe activ la procesul de învăţare si să coopereze cu profesorul si cu ceilalţi elevi pentru a se pune de acord în privinţa obiectivelor si metodelor, să se angajeze în activităţi de evaluare si predare reciprocă pentru a progresa în direcţia unei mai mari autonomii?
b. să lucreze în mod autonom, folosind materiale destinate autoinstruirii, si să se autoevalueze?
c. să intre în competiţie cu ceilalţi elevi?
4. În ce context trebuie folosite suporturile tehnice (casete audio si video, calculator etc.)?
a. pentru demonstraţii, repetări etc. cu întreaga clasă;
b. ca bază pentru activităţile de grup (discuţii, negocieri, jocuri cooperative si competitive etc.);

Fisa 2


Fisa 2: Optiuni metodologice de invatare/predare
UNELE OPŢIUNI METODOLOGICE PENTRU PREDAREA SI ÎNVĂŢAREA
LIMBILOR

De regulă, se mizează că elevii îsi vor însusi/vor învaţă o L2 conform uneia din
următoarele modalităţi:

a. conversatie - interactiune profesor-elev, elev-elev
b. prin contactul direct cu situaţiile de utilizare autentică a unei limbi L2:
- utilizând soft-uri, CD-romuri etc.;
- citind texte scrise care nu sunt manipulate si progresive (ziare, magazine, povestiri,
romane, afise si panouri afisate în public etc.);
- exercitii on-line in cabinetul de informatica.
c. prin participarea la realizarea sarcinilor special concepute si elaborate în L2 („aflux comprehensibil”) – fise de lucru, activitati in perechi, in echipa;
d. prin participarea directă la o interacţiune comunicativă autentică în L2, de exemplu ca partener al unui interlocutor competent;
e. printr-o combinaţie de prezentări, explicaţii, exerciţii (mecanice) si activităţi de exploatare, toate în L2.
f. prin contactul direct cu discursuri orale si texte scrise selecţionate (adică progresive) în L2 („aflux inteligibil”).

Fisa 1


Fisa 1: Ce inseamna a preda o limba straina?
1. - A oferi elevilor mijloacele de a se face intelesi intr-o limba straina, in contextul globalizarii economice, sociale, culturale
2. - A raspunde unor nevoi comunicative in situatii diferite
3. - A descoperi o noua cultura
4. - A aplica o programa
5. - Dezvoltarea lexicului in scopul de a se face inteles
6 - Insusirea unui sistem gramatical
7. - A intelege pentru a produce
8. - A repeta pentru a invata
9. - A anima o conversatie
10. - A permite interactiunea
11. - Favorizarea observatiei
12. - A cere memorizarea unui ansamblu de cunostiinte
13. - A permite elevilor sa se implice in procesul de invatare
14. - A atrage prin intermediul jocului/ activitatilor ludice
15. - A forma spiritul elevului